Aktualności

UODO nakłada kolejne kary

8 listopada 2019

W ostatnich dniach Urząd Ochrony Danych Osobowych informował o przyczynach i wysokości kar, jakie zostały nałożone za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. Unijne i krajowe przepisy o ochronie danych osobowych mówią o wielu obowiązkach, które w każdym podmiocie publicznym i prywatnym powinny być spełnione, aby móc wykazać zgodność przetwarzania danych z przepisami.

Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony

17 lipca 2019

Ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z obowiązków każdego Administratora. Tylko właściwa identyfikacja ryzyk pozwoli na zastosowanie adekwatnych środków, które mają zapewnić integralność i poufność danych osobowych.

Nasi Klienci stawiają na audyt

13 maja 2019

Audyt jest niezależną oceną danej organizacji, procesu lub projektu. Jego zadaniem jest zbadanie czy dana organizacja lub określony proces jest zgodny ze standardami, wzorcami, przepisami prawa lub też wewnętrznymi politykami i standardami firmy.