STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Jako entuzjaści prostych, czytelnych i precyzyjnych rozwiązań wspieramy jednostki organizujące zajęcia dla dzieci w realizacji obowiązków związanych z ochroną małoletnich przed przemocą. Warto wykorzystać nasze doświadczenia współpracy z wieloma podmiotami i umiejętności przygotowywania wygodnych i zgodnych z prawem rozwiązań.

Prawidłowe zastosowanie przepisów obowiązujących od 2024 r. polega na:

  1. przygotowaniu kompletnych Standardów ochrony małoletnich wraz ze wszystkimi załącznikami, które pozwalają na praktyczne zastosowanie wewnętrznych regulacji i wykazanie przestrzeganie prawa,
  2. szkoleniu personelu,
  3. dokonywaniu cyklicznych przeglądów aktualności wprowadzonych procedur i ich aktualizacji w razie potrzeby.

Obowiązek wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich ma każdy:

- organ zarządzający jednostką systemu os wiaty, o kto rej mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań , do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

- organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Standardy to zbiór zasad, które stawiają ochronę dziecka w centrum działań i wartości organizacji, a tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko we wszystkich podmiotach działających na rzecz dzieci.

Dokumenty i szkolenia przez nas przygotowywane zawierają wszystkie wymagane przepisami prawa elementy oraz uwzględniają specyfikę podmiotu.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami w celu ustalenia potrzeb i warunków współpracy.