DOKUMENTY DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nasi specjaliści od lat wspierają dyrekcję szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych
w tworzeniu i aktualizacji dokumentacji obowiązkowych w podmiotach publicznych. Warto
wykorzystać nasze doświadczenie i umiejętności, żeby móc zaoszczędzić czas i skupić się na
zadaniach edukacyjnych.

Zawsze podchodzimy indywidualnie do potrzeb jednostki, z którą współpracujemy w
zakresie:
1) szkoleń dotyczących obowiązującej w jednostce dokumentacji,
2) opracowania dokumentów z kontroli zarządczej,
3) sprawozdawczości z kontroli zarządczej,
4) tworzenia i aktualizacji statutów,
5) tworzenia i aktualizacji regulaminów, np.:

 • Regulamin Rady Pedagogicznej,
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 • Regulamin Rady Rodziców,
 • Regulaminu biblioteki,
 • Regulamin organizacyjny,
 • Regulamin zamówień publicznych,
 • Regulamin pracy,
 • Regulamin pracy zdalnej,
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Regulamin zdalnego nauczania,
 • Regulamin funkcjonowania w okresie pandemii.

6) opracowania dokumentów w zakresie archiwizacji (instrukcja kancelaryjna, jednolity
rzeczowy wykaz akt, instrukcja ws. składnicy akt),
7) weryfikacji i tworzenia polityk ochrony danych osobowych,
8) doradztwa ws. realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych
osobowych,
9) realizacji obowiązków IOD zgodnie z RODO,
10) organizacji kasy zapomogowo-pożyczkowej,

11) aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z nowymi czynnikami – COVID-
19,
12) opracowanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Wraz z dokumentami przygotowujemy projekty uchwał i zarządzeń.

Naszymi klientami są:

 • placówki oświatowe,
 • placówki obsługi jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
 • biblioteki,
 • domy kultury,
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
 • GOP-y,
 • MOPS-y,
 • i inne jednostki.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami i przedstawienia im również innych potrzeb
w zakresie dokumentacji w oświacie – zapoznamy się z tematem i ustalimy warunki
współpracy.