Szkolenia dla pracowników

11 marca 2020

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY MAJĄ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
„Każdy pracownik danej organiżacji powinien zostac przeszkolony i dobrze znać swoje zadania w zakresie ochrony danych osobowych. Tylko świadomi swoich obowiążków pracownicy będą mogli prawidłowo stosować obowiązujące ich procedury.”

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest pomoc administratorom w realizacji obowiązku zapoznawania osób przetwarzających dane z przepisami, a zapoznanie się z nimi ochroni prżed nieprzyjemnymi konsekwencjami wynikającymi ż nieznajomości przepisów.
Zapoznanie się z materiałem szkoleniowym pozwoli uzyskac wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie ż aktualnymi przepisami.
PODSTAWA PRAWNA:

  • ROZPORZĄDZENIE UNIJNE
  • USTAWA KRAJOWA
  • DODATKOWE WYTYCZNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781).
Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FORMA SZKOLENIA – BEZ DEZORGANIZACJI PRACY - SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE
• Całość materiało w szkoleniowych dla kazdego uczestnika wraz z testem sprawdzającym wiedzę wysyłamy kurierem.
• Forma krótkich lekcji daje komfort prżerwania szkolenia i kontynuowania go w dowolnym momencie.
• Wygodna forma szkolenia jest doceniana przez uczestników ze względu na brak dezorganizacji pracy i oszczędność czasu.

ZAKRES SZKOLENIA
1. Nowe pojęcia ż ochrony danych.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych w praktyce.
4. Zabezpieczenie danych osobowych.
5. Narusżenie bezpieczeństwa danych osobowych.
6. Obowiązki i odpowiedzialność osób upoważnionych.

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ ZAWIERA 11 PYTAŃ - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA
Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym uczestnik w dowolnym czasie wypełnia test, a przed jego odesłaniem do nas istnieje możliwość konsultacji z opiekunem szkolenia. Po zweryfikowaniu prawidłowości udzielonych odpowiedzi w teście sprawdzającym, wystawiane i wysyłane jest do Państwa zaświadcżenie potwierdzające fakt odbycia szkolenia na drukach według wzorów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dż. U. 2019 poż. 652 §16 ust. 2). Zaświadczenie wysyłamy do Państwa w ciągu 10 dni roboczych tradycyjną drogą pocztową.

CENTRUM KSZTAŁCENIA MBM TYCHY
• Niepublicżna Placówka Kształcenia Ustawicznego wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Tychy (Nr ewid. 12/2015.1.34/2016) oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (Nr ewid. 2.24/00017/2015).
• Organizowane przez Centrum Kształcenia MBM Tychy formy i metody kształcenia spełniają przesłanki Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 2019 poz. 652).

KORZYŚCI
• Uczestnik otrzymuje materiał szkoleniowy, do którego może w przyszłości wracac .
• Materiał szkoleniowy został opracowany przez specjalistów i praktyków, na co dzien zajmujących się doradztwem w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
• Uczestnik szkolenia otrzyma informacje pozwalające zrozumiec mu zasady pracy z danymi osobowymi przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych.
• Zapewniamy wsparcie naszych konsultantów – doradców od ochrony danych osobowych.