Pracodawcy muszą określić procedury ochrony danych osobowych na potrzeby pracy zdalnej

27 lutego 2023

Po nowelizacji Kodeksu pracy od 7 kwietnia 2023 r. zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące pracy zdalnej, a tym samym Pracodawcy mają nowe obowiązki.

W celu weryfikacji czy zmiany przepisów dotyczą danego Pracodawcy w pierwszej kolejności należy określić stanowiska pracy, których charakter pozwala na wykonywanie tej pracy w miejscu innym niż wskazanym przez Pracodawcę (w szczególności stanowiska biurowe i inne, gdzie praca nie wymaga skomplikowanych narzędzi).

Jeśli u Pracodawcy istnieją stanowiska pracy zdalnej, to Pracodawca ma obowiązek:

1)         określenia procedur ochrony danych osobowych,

2)         przygotowania oceny ryzyka zawodowego,

3)         określenia zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,

4)         opracowania Regulaminu pracy zdalnej.

 

Jako specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i opracowywania regulaminów na podstawie przepisów prawa przygotowujemy Regulamin pracy zdalnej z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb zakładu pracy, zawierający wszystkie potrzebne elementy, o których mowa w art. 6720 § 6 Kodeksu pracy oraz:

•          procedury ochrony danych osobowych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej,

•          procedury dotyczące bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,

•          wygodne do zastosowania załączniki (wnioski, oświadczenia, polecenia, karty).

 

 

Art.  6720 §  1.  Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

§  3.  Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

§  6. W porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2, oraz regulaminie, o którym mowa w § 3 i 4, określa się w szczególności:

1) grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;

2) zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 6724 § 1 pkt 2 lub 3;

3) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 6724 § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 6724 § 4;

4) zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;

5) zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;

6) zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

7) zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;

8) zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Art.  6726 §  1. Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

§  2. Pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z procedurami, o których mowa w § 1, oraz jest obowiązany do ich przestrzegania.

Art.  6731 §  6. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik potwierdza
w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 lutego 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240)