Kolejne wytyczne Prezesa UODO

22 lipca 2020

 

W związku z wieloma wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem danych osób reprezentujących osobę prawną Prezes UODO wyjaśnia:

„… RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.(…)

… należy odmiennie odnosić się do informacji o osobach prawnych i osobach fizycznych reprezentujących osoby prawne. (…)

… uznać należy, że dane członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej, będących możliwymi do zidentyfikowania osobami fizycznymi, będą danymi osobowymi podlegającymi ochronie RODO.”

Wyjaśnienia UODO jasno wskazują, że administrator, który przetwarza dane osób reprezentujących spółkę (np. posiada dane członków zarządu, pełnomocników czy pracowników wyznaczonych do kontaktów w imieniu tej spółki) jest zobligowany do wypełnienia w stosunku do takich osób obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

 

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/1577