Klauzule zgody I klauzule informacyjne to ważny element RODO.

30 kwietnia 2018

RODO kładzie bardzo duży nacisk na prawidłowe formułowanie klauzul zgody i klauzul informacyjnych. Do tej pory administratorzy często mieli tendencję do opracowywania klauzul zgody, które tylko z pozoru były dobrowolne. Obecnie zgoda musi być:

 • wyrażona w sposób w pełni świadomy - nie można jej ukryć pod pozorem wyrażania innych oświadczeń,
 • wyrażona w konkretnym celu – niezbędna jest jasna informacja na temat celu przetwarzania danych, a na każdy cel powinna być wzięta osobna zgoda,
 • jednoznaczna – osoba która wyraża zgodę ma mieć jasną informację, że chodzi o zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

Zgodnie z zasadą przejrzystości i rzetelności przy przetwarzaniu danych osobowych administrator zobowiązany jest do stosowania jasnych i czytelnych klauzul informacyjnych. Ma informować osoby, których dane przetwarza m.in. o celu przetwarzania, okresie przechowywania danych i prawach, jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane.

Powinien również podać swoje dane kontaktowe oraz, w przypadku powołania Inspektora ochrony danych, dane umożliwiające bezpośredni kontakt z IOD.

Warto pamiętać o tym, że klauzule informacyjne mają być:

 • czytelne – łatwe do zrozumienia dla odbiorcy,
 • umieszczone w miejscu dobrze widocznym,
 • zredagowane w taki sposób, aby zachęcić do zapoznania się z informacjami w nich zawartych.

Klauzule informacyjne mają być stosowane m.in.:

 • w procesie rekrutacji,
 • przy zatrudnianiu pracowników,
 • przy zawieraniu umów z osobami fizycznymi,
 • przy pozyskiwaniu danych w celach marketingowych,
 • przy pozyskiwaniu danych poprzez formularze na stronach internetowych,
 • na wszelkich formularzach służących do pozyskiwania danych osobowych.

Przygotowanie przez administratora prawidłowej klauzuli zawierającej wszystkie wymagane elementy jest bardzo ważne w kontekście kar przewidzianych za naruszenie zasad przetwarzania, w tym warunków zgody.