Aktualności

Plan kontroli sektorowych na rok 2020.

23 stycznia 2020

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził plan kontroli sektorowych na rok 2020. Zgodnie z nim w tym roku zostaną przeprowadzone kontrole sektorowe w: bankach pod kątem kopiowania dokumentów tożsamości, podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz organach przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, tj. konsulatach i administracji skarbowej.

UODO nakłada kolejne kary

8 listopada 2019

W ostatnich dniach Urząd Ochrony Danych Osobowych informował o przyczynach i wysokości kar, jakie zostały nałożone za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. Unijne i krajowe przepisy o ochronie danych osobowych mówią o wielu obowiązkach, które w każdym podmiocie publicznym i prywatnym powinny być spełnione, aby móc wykazać zgodność przetwarzania danych z przepisami.

Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony

17 lipca 2019

Ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z obowiązków każdego Administratora. Tylko właściwa identyfikacja ryzyk pozwoli na zastosowanie adekwatnych środków, które mają zapewnić integralność i poufność danych osobowych.